Quyền Riêng Tư

Gamuda Land Việt Nam (Văn phòng Hà Nội) (sau đây gọi tắt là “GLVN”) tôn trọng sự riêng tư của cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân. Vì mục đích của Thông báo bảo mật này, “Dữ liệu cá nhân” sẽ có ý nghĩa như được quy định trong Đạo luật. Theo mục đích của Thông báo bảo mật này, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” sẽ tham khảo bất kỳ công ty nào trong GLVN và “bạn” sẽ đề cập đến chính bạn và những người hoặc công ty khác do bạn mà bạn là cung cấp Dữ liệu Cá nhân.

A. Thu thập thông tin
1. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể bao gồm các thông tin như ảnh, tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ, số đăng ký quốc gia hoặc số hộ chiếu, giới tính, chủng tộc, quốc tịch, nguồn gốc dân tộc, nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp, chi tiết của người sử dụng lao động, ngày sinh , địa chỉ email, tình trạng hôn nhân, chi tiết về trẻ em, tuổi tác, thu nhập, lời chào, dữ liệu xã hội và / hoặc lối sống bao gồm nhưng không giới hạn đối với chi tiết đăng ký xe, chi tiết của người giới thiệu, chi tiết tài sản và chi tiết cho vay.
2. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở:
a. thông tin hoặc ý kiến hoặc tin nhắn bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào;
b. đầu vào thông tin nộp cho các cơ sở trực tuyến như công cụ tìm kiếm và máy tính;
c. thông tin từ bên thứ ba bao gồm cả giới thiệu; và
d. thông tin thu được một cách độc lập bởi chúng tôi từ các nguồn hợp pháp khác.

B. Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
1. Bằng cách cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho GLVN, bạn đồng ý rằng GLVN sẽ thu thập, lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
a. thực hiện và / hoặc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển giao sở hữu trống, bàn giao chìa khóa, quản lý bất động sản / bất động sản, chăm sóc khách hàng, các công việc cải tạo lỗi, dịch vụ nhà câu lạc bộ, an ninh và các chương trình khách hàng trung thành; và / hoặc
b. cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm hoặc lợi ích được cung cấp bởi GLVN hoặc bởi các bên thứ ba được lựa chọn mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm; và / hoặc
c. xử lý đơn của bạn; và / hoặc
d. khi có liên quan, tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ và gửi cho bạn bất kỳ cập nhật, sản phẩm mới, khuyến mại đặc biệt, quảng cáo, tài liệu quảng cáo và / hoặc tài liệu thương mại cho bạn, xử lý hóa đơn và thanh toán (bao gồm cả thanh toán bằng thẻ); và / hoặc
e. nghiên cứu quy hoạch, sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, an ninh, kiểm nghiệm; và / hoặc
f. thực hiện thủ tục kết hợp theo quy định của pháp luật; và / hoặc
g. thực hiện phân tích thống kê và điểm chuẩn; và / hoặc
h. mục đích liên quan đến hoạt động, quản trị, quản lý, phát triển, lưu giữ hồ sơ, thực thi hợp đồng giao dịch và liên lạc với bạn; và / hoặc
tôi. khi mà GLVN cho rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ như vậy là cần thiết để đáp ứng bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc quy trình pháp lý nào, hoặc khi mà GLVN nghi ngờ rằng có gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp, đang hoặc đang tham gia; và / hoặc
j. trong trường hợp một bên thứ ba có được hoặc muốn đạt được, hoặc yêu cầu liên quan đến việc mua lại, sự quan tâm đến bất kỳ công ty nào trong GLVN; và / hoặc
k. nơi mà một nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm yêu cầu người cung cấp dịch vụ và sản phẩm đó thực hiện các chức năng, nghĩa vụ hoặc dịch vụ theo yêu cầu của GLVN hoặc theo luật, quy tắc, quy định, luật lệ và / hoặc hướng dẫn (có hoặc không có lực lượng pháp luật) hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ nào, các cơ quan hoặc phòng ban hoặc của một bên thứ ba đòi hỏi phải đảm bảo phù hợp với (các) thỏa thuận hoặc (các) tài liệu; và / hoặc
l. cho mục đích chuẩn bị và đệ trình bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc thanh toán nào cho bất kỳ bên nào hoặc cho bất kỳ cuộc kiểm toán / séc nào bởi bất kỳ bên nào vì bất cứ mục đích nào có liên quan đến hoạt động kinh doanh của GLVN; và / hoặc
m. mục đích liên quan đến việc thực thi các quyền của GLVN theo bất kỳ thư, thỏa thuận và / hoặc tài liệu nào bao gồm cả việc tìm kiếm tư vấn pháp lý và tài chính, tiến hành bất kỳ bước sơ bộ hoặc bắt đầu bất kỳ hành động pháp lý nào; và / hoặc
n. làm cho các thông tin đó được yêu cầu cho bất kỳ mục đích trên hoặc pháp luật nào; và / hoặc
o. cho bất kỳ mục đích nào khác là ngẫu nhiên hoặc phụ trợ hoặc nhằm thực hiện các mục đích của GLVN.
2. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn vì mục đích nêu trong mục (B) ở trên bằng cách gọi điện thoại, email, tin nhắn văn bản, bưu điện, fax, phương tiện truyền thông xã hội hoặc bằng bất cứ hình thức truyền thông nào.

C. Sử dụng và Tiết lộ
1. Dữ liệu cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ kín nhưng bạn đồng ý rằng GLVN có thể tiết lộ và chuyển giao (cho dù là ở Việt Nam hay ở nước ngoài) giữa bất kỳ công ty nào trong GLVN và / hoặc các bên thứ ba khi cần thiết hoặc thích hợp, không giới hạn các chuyên gia tư vấn, luật sư, kiểm toán viên, chủ lao động, nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác, đối tác liên doanh, nhà quảng cáo, người mua, nhà khai thác mạng, công ty quản lý bất động sản, các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm của GLVN, phi chính phủ), các đại sứ quán, các cơ quan pháp định, các cơ quan quản lý, các tổ chức hoặc bất kỳ tổ chức tài chính có liên quan, bất kỳ người nào khác có nghĩa vụ bảo mật cho GLVN hoặc bất kỳ công ty nào trong GLVN (bao gồm cả những tổ chức được thành lập hoặc kết hợp tại từng thời điểm) hoặc người được chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng được đề nghị hoặc người mua bất kỳ quyền lợi / doanh nghiệp / tài sản nào của các công ty trong bên cung cấp dịch vụ và sản phẩm của GLVN hỗ trợ cho việc cung cấp Website của GLVN), cho các yêu cầu về hoạt động, quản trị và phát triển của GLVN và các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ, kiểm toán, tư vấn chuyên nghiệp, thu nợ, bảo hiểm, ngân hàng, tiếp thị, quảng cáo, bưu điện, giao nhận, tuyển dụng, trung tâm gọi, công nghệ, nghiên cứu, tiện ích, chương trình khách hàng trung thành và các dịch vụ an ninh để sử dụng, tiết lộ, lưu giữ, xử lý, giữ lại hoặc chuyển các Dữ liệu Cá nhân đó cho mục đích (B)

D. Ảnh hưởng của việc không cung cấp dữ liệu cá nhân
Xin lưu ý rằng trong trường hợp không cung cấp đầy đủ dữ liệu cá nhân hoặc không thỏa mãn với GLVN thì đơn đăng ký của bạn hoặc yêu cầu GLVN cho bất kỳ mục đích nêu trên nào được nêu ở mục (B) ở trên có thể không được chấp nhận hoặc hành động theo yêu cầu của bạn để duyệt qua một số thông tin trên trang web của GLVN có thể bị từ chối hoặc GLVN sẽ không thể cung cấp đầy đủ các lợi ích và / hoặc dịch vụ và / hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo bất kỳ hợp đồng tiềm năng hoặc hiện có với bạn.

E. Lưu trữ và Giữ lại Dữ liệu Cá nhân
1. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ dưới dạng bản in tại văn phòng của GLVN hoặc được lưu trữ trong các máy chủ ở trong và ngoài nước Việt Nam và được vận hành bởi GLVN hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm trong và ngoài nước.
2. Bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào do bạn cung cấp sẽ được giữ lại bởi GLVN miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đã nêu ở trên (B) hoặc bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định và / hoặc kế toán hoặc để bảo vệ lợi ích của GLVN .
3. GLVN không cung cấp bất kỳ phương tiện trực tuyến nào để bạn xóa các Dữ liệu Cá nhân của bạn do GLVN giữ.

F. Cách chúng tôi xử lý email và “Liên hệ với chúng tôi”
1. GLVN có thể bảo vệ nội dung của bất kỳ email nào hoặc “Liên hệ với chúng tôi” hoặc các tin điện tử khác mà GLVN nhận được.
2. Mọi Dữ Liệu Cá Nhân có trong những thông điệp đó sẽ chỉ được sử dụng hoặc tiết lộ theo những cách được nêu ra trong Thông báo Bảo mật này.
3. Nội dung tin nhắn có thể được giám sát bởi các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm của GLVN cho các mục đích bao gồm tuân thủ, kiểm toán và bảo trì hoặc nghi ngờ lạm dụng email.

G. Dữ liệu truyền thông hoặc sử dụng
1. Thông qua việc sử dụng các dịch vụ viễn thông để truy cập trang web của GLVN, dữ liệu truyền thông của bạn (ví dụ địa chỉ giao thức Internet) hoặc dữ liệu sử dụng (ví dụ thông tin về đầu, cuối và mức độ truy cập và thông tin về các dịch vụ viễn thông mà bạn truy cập) kỹ thuật tạo ra và có thể liên quan đến Dữ liệu cá nhân.
2. Khi có sự cần thiết bắt buộc, việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin liên lạc của bạn hoặc dữ liệu sử dụng sẽ xảy ra và sẽ được thực hiện theo Đạo luật.

H. Dữ liệu Cá nhân Không Thu thập Dữ liệu Cá nhân
1. Khi bạn truy cập trang web của GLVN, GLVN có thể tự động thu thập dữ liệu không phải là cá nhân (ví dụ loại trình duyệt Internet và hệ điều hành được sử dụng, tên miền của trang web mà bạn đã đến, số lượt truy cập, thời gian trung bình dành cho trang web, các trang được xem).
2. GLVN có thể sử dụng dữ liệu này và chia sẻ nó với GLVN còn lại để theo dõi sự hấp dẫn của Website GLVN và cải thiện hiệu suất hoặc nội dung của họ.

I. Cookies
1. Khi xem trang web của GLVN, GLVN có thể lưu trữ một số dữ liệu trên máy tính của bạn dưới dạng “cookie” để tự động nhận ra máy tính cá nhân của bạn vào lần tiếp theo.
2. Cookie có thể giúp GLVN bằng nhiều cách, ví dụ như bằng cách cho phép GLVN điều chỉnh trang web phù hợp hơn với sở thích của bạn hoặc để lưu mật khẩu để tiết kiệm thời gian bạn phải nhập lại.
3. Nếu bạn không muốn nhận cookie, vui lòng định cấu hình trình duyệt Internet của bạn để xóa tất cả các cookie khỏi ổ cứng máy tính của bạn, chặn tất cả cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ.

J. Bảo mật
1. Dữ liệu cá nhân do GLVN giữ giữ sẽ được giữ bí mật theo Thông báo Bảo mật này theo bất kỳ luật hiện hành nào có thể có hiệu lực.
2. Bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin nào khác ngoài Dữ liệu cá nhân gửi cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả những thông tin gửi hoặc đăng trên trang web của GLVN) sẽ được coi là tự nguyện cung cấp cho GLVN trên cơ sở không bí mật và không độc quyền.
3. GLVN bảo lưu quyền sử dụng, mô phỏng, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và / hoặc đăng các thông tin khác một cách tự do như quy định ở (C) ở trên.

K. An toàn dữ liệu cá nhân
1. GLVN sử dụng một số cơ chế để bảo vệ sự an toàn và toàn vẹn Dữ liệu Cá nhân của bạn.
2. Đối với internet, không may, không có truyền dữ liệu qua internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Vì vậy, trong khi GLVN cố gắng bảo vệ Dữ liệu cá nhân đó, GLVN không thể đảm bảo hoặc bảo đảm an toàn cho bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được chuyển đến GLVN và các cá nhân làm như vậy có nguy cơ riêng của họ. Khi có bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được đưa vào tài khoản của GLVN, GLVN sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin đó khỏi bị lạm dụng và mất mát, không được phép, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.
3. Tên đăng nhập và mật khẩu có thể là điều cần thiết để bạn sử dụng một số phần của trang web của GLVN. Để bảo vệ bạn, GLVN yêu cầu bạn giữ bí mật và thay đổi mật khẩu thường xuyên (nếu cần).

L. Chuyển dữ liệu cá nhân
Do tính chất toàn cầu của hoạt động kinh doanh của GLVN, GLVN có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các thành viên khác của GLVN (có thể đặt tại các quốc gia khác) hoặc cho bất kỳ bên nào ở các quốc gia khác (bao gồm cả các nước khác nhau chế độ bảo vệ dữ liệu so với ở chế độ bảo vệ dữ liệu ở nước bạn đang ở). Bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào được chuyển sẽ được sử dụng cho các mục đích được nêu trong mục (B) ở trên và được tiết lộ cho các bên nêu ở (C) ở trên.

M. Liên kết
Website của GLVN có thể chứa liên kết đến các trang và trang khác. Bằng cách kích hoạt một liên kết, chẳng hạn như bằng cách nhấp vào biểu ngữ của một nhà quảng cáo, bạn rời khỏi Website của GLVN và GLVN không kiểm soát bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho bất kỳ thực thể khác sau khi bạn rời khỏi GLVN Trang mạng.

N. Dữ liệu cá nhân do Bạn cung cấp
Bạn theo đây xác nhận rằng bạn đã nhận được sự chấp thuận của người và / hoặc các công ty do bạn đại diện để bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân tương ứng cho chúng tôi cho các mục đích được nêu trong mục (B) ở trên và tiết lộ cho các bên đã nêu trong (C ) ở trên.

O. Thay đổi về Thông báo bảo mật
GLVN có quyền sửa đổi Thông báo bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. GLVN khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra Thông báo bảo mật này trên trang web của GLVN.